Förberedelser när sotning ska ske av imkanalerna

Hur ska du göra för att sotning av en imkanal ska gå så smidigt som möjligt? Vid frågor om Eld & Ventilation presenteras tre punkter som gör det enklare – både för dig som kund och för de som kommer för att sota.

Planera regelbunden sotning

Allt för många tar kontakt med sotare när en imkanal är allt för smutsig och igensatt. Att vänta för länge har flera nackdelar. Som med det mesta underhållsarbeten är det bättre att planera in dem regelbundet. För det första – ta kontakt med ett företag ett par veckor innan arbetet behöver utföras. Det ökar chansen att man får den tid man önskar. Dessutom tar vissa företag extra betalt vid akuta utryckningar. För det andra – fråga när nästa sotning bör ske. Ingen kan avgöra det bättre än kunnig sotningspersonal. De kan avgöra detta bland annat utifrån modell av imkanal och belastning på den.

Gör rent inför besöket

Det finns inget tvång på att porslin och kastruller ska tas bort från spis och bänkar i närheten. Men det är en stark rekommendation. När imkanaler sotas kan en hel del damm och sot dras ner. Att få det i maten eller på porslinet är knappast önskvärt. Kom även ihåg att det är ditt ansvar att ta bort ömtåliga saker. Självklart gäller samma sak oavsett var i huset som sotning ska ske. Är det en öppen spis kan exempelvis byggpapp läggas framför för att fånga upp eventuell sot. I annat fall är risken att det dras omkring i huset.

Var tydlig med modell

När sotning av imkanal beställs finns en stor fördel i att påtala vilken modell av köksfläkt som finns i köket. Det är visserligen inte alla som vet hur man kontrollerar det och det är inte heller något krav. Men kan modell sägas redan i förväg kan företaget lättare anpassa tid, verktyg och arbetsåtgång.

Kan jag sota själv?

I teorin kan man genomföra sotning själv. I praktiken är det däremot betydligt svårare. För att få utföra den själv krävs ett tillstånd som söks hos gällande kommun. I detta fall krävs det att man har all kompetens som krävs och att man kan bevisa detta. Det gäller allt från säkerhet vid takarbete till själva sotningstekniken.

Varför måste stambyte genomföras?

Stambyte genomförs generellt för att byta ut stammar (ledningar) som blivit så gamla att risken är stor att vattenskador uppstår. Det handlar därmed om en renovering av avlopp-, vatten- och andra rörledningar till lägenheten. I vissa fall finns alternativ som påverkar de boende i mindre utsträckning.

För att undvika framtida skador

Primärt sker denna renovering av samma anledning som att ett tak byts – det handlar om att minska risken för framtida skador. Men det kan även bero på att rören blivit så gamla att de avger dålig lukt eller höga halter av något ämne. Främst handlar det däremot om att undvika framtida skador.

Partiellt stambyte – Minska påverkan på badrummet

Genom att vara planerande kan påverkan för de boende minimeras rejält. Det de flesta upplever jobbigt är att behöva bo utan badrum under renoveringsperioden. Men en lösning är att jobba med partiellt stambyte. När den boende vill renovera badrummet genomför föreningen ett byte av de rör som finns i badrummet och som sträcker sig ut till stammen. Därmed är dessa utbytta till den dag då stora stambytet genomförs. I detta fall behöver inte badrummet rivas. En orsak till att många ställer sig kritiska till varför stambyte ska genomföras är just rivningen av badrummet. Kanske har man lagt 150 000 kr på ett exklusivt och fint badrum. Två år senare beslutar föreningen att stambyte ska genomföras och hela badrummet måste rivas. Hade de varit planerande från början hade partiell renovering skett och någon rivning inte behövt genomföras.

Varför stambyte när relining är billigare?

Ett alternativ som ofta nämns till stambyte är relining. I korthet innebär det att nya rör dras i de gamla. Skulle de gamla gå sönder så spelar det alltså ingen roll då det finns ett inre och hållbarare rör med hög kvalité.

Det är ett betydligt billigare alternativ än stambyte, inte minst eftersom rivning av badrum inte behöver ske i lika stor omfattning. Men det är inte möjligt att genomföra vid alla renoveringar. I en intervju till SVT säger Jan Backman från Sveriges Bostadsrättcentrum att det är att som att ”jämföra äpplen med päron”. Det är alltså två helt olika ingrepp som passar vid olika tillfällen. Ett stambyte ger mer – och kostar mer. Det viktigaste är att man tar in en oberoende konsult som kan avgöra om den ena eller andra arbetsmetoden är bäst.

Bygglov och säkerhet vid byggnationer i Vänersborg

Vid större renoveringar eller nybyggnationer är första steget alltid att få bygglov. Utan bygglov kan inte byggnationen genomföras. Nästa steg är att planera hur det ska ske och inte minst hur det på ett säkert sätt kan ske.

Ska ni göra tillbyggnad, nybyggnad eller ombyggnad? Kontrollera alltid om det krävs bygglov innan arbetet påbörjas. Kom ihåg att bygglov även krävs vid ändrad användning av en fastighet, när skyltar sätts upp och vid installation av vissa solceller. När sedan bygglovet är klart är nästa steg att tänka på säkerheten.

Bygglov

Under ”Bygga-Bo” på Vänersborg.se hittas all information kring bygglov och när detta krävs. Detta utifrån om det handlar om solceller, anläggning, skyltar eller en fastighet. Vid vilka tillfällen som bygglov krävs styrs nationellt. Däremot är det Vänersborg kommun som avgör om bygglovet ska beviljas eller inte. Det finns alltså enbart nationella krav på när bygglov krävs – inte när det ska beviljas. Ett exempel är när skyltar ska sättas upp på fasaden till en butik. Det är ett tillfälle då många inte tänker på när det kommer till bygglov. Ett företag i Vänersborg som vill sätta upp en skylt som är större än en kvadratmeter måste ha bygglov. Däremot gäller inte detta om det är ett tillfälligt arrangemang utan det handlar om fasadskyltar och liknande. Nationsflagga, kommunflagga eller liknande kräver däremot inte bygglov.

Vid minsta osäkerhet – kontakta Vänersborg kommun som svarar på frågor kring bygglov och om andra intyg krävs. Att påbörja byggnationen, eller sätta upp skyltar, innan kan bli mycket kostsamt och innebära att det måste rivas ner.

Byggnadsställningar och säkerhet i Vänersborg

Anlitas ett byggföretag kommer de ha med sig byggnadsställningar som monteras och används under byggnationen. Det finns lagar som reglerar när ställningar måste användas och hur hantverkare måste jobba med säkerhet under arbetet. Det är reglerat kring arbete på hög höjd. Skulle ett företag slarva med denna säkerhet kan de beläggas med höga böter. Därmed jobbar de alltid med byggnadsställningar, säkerhetsrep, fallskydd m.m. Men ska du själv bygga och renovera finns ingen lag som säger vilka säkerhetsrutiner som måste följas. Många privatpersoner har inte heller den kunskap som krävs för att på ett säkert sätt arbeta på tak, vid fasader och andra jobb på hög höjd. Är det relativt enkelt jobb kan byggnadsställningar i Vänersborg hyras från både byggföretag och företag inom uthyrningsbranschen. Prata gärna med företagen om generella säkerhetsåtgärder och vilka arbeten som kan/inte kan utföras.

Viktigt med mögelsanering på Orust

Mögelsanering på Orust kan tyvärr vara helt nödvändig i vissa fall, framförallt om angrepp av möglet har nått den nivå att den syns och/eller luktar. Mögel är inte bara hälsofarligt för oss människor och ger symptom som till exempel allergiska besvär, utan även ett miljöproblem i de bostäder där det uppträder. I en bostad är det vanligast med mögelangrepp på vind och krypgrund, helt enkelt ställen där det ofta blir fuktigt. Mögel kan också ge upphov till dålig lukt i till exempel kläder. Det är därför viktigt att en mögelsanering görs, speciellt om möglet är synligt i form av fuktfläckar, bubblor på till exempel tapeter eller tak eller andra missfärgningar.

Vid mögelsanering kan olika metoder användas. De vanligaste metoderna är ozon och kemi. En mögelsanering med ozon innebär att det ytliga möglet dödas och lukt bryts ner. Vid kemi används en speciellt vätska som också är mögeldödande. Denna vätska är giftig och bör därför hanteras av professionella inom mögelsanering.

Anlita proffs för mögelsanering på Orust

Enligt vissa människor kan man själv genomföra en mögelsanering på Orust, men oftast avråds man. Detta beror på att det krävs kunskap och kompetens för att utföra arbetet på ett rätt och säkert sätt. Det finns vissa saneringsvätskor som man kan köpa eller så kan man avlägsna det med hjälp av andra vätskor som till exempel rengöringsmedel. Det gäller dock om angreppet är litet. Att borsta eller att låta installera en avfuktare kommer tyvärr inte att hjälpa ett mögelangrepp. Däremot kan en avfuktare hjälpa till att förebygga att möglet kommer tillbaka om det en gång har uppstått.

Att anlita professionella för mögelsanering på Orust är nog ett av de bästa man kan göra. De har kompetensen att hitta källan, veta vilken/a metod/er som fungerar och inte samt att de kan säkerställa att möglet inte kommer att komma tillbaka. Dessutom vet de hur de ska hantera både möglet och vätskor för att skydda sig på rätt sätt samt att de hittar allt som behöver bort så att inte gifterna fortsätter in i bostaden. Det kan också krävas att skadat material behöver bytas ut.

Vanliga frågor kring stambyte

Stambyte innebär i korthet att alla stamrör byts inom en bostad. Det är en omfattande renovering som innebär att bostaden ibland inte kan användas under renoveringstiden. Här presenteras några av de frågor som kan uppstå kring denna sort av renovering. Frågorna är exempel på frågor som företag i Stockholm har publicerat på sina hemsidor.

När måste stambyte genomföras?

Stambyte behöver ske när antalet vattenskador påvisar tydliga behov av renovering av stammarna. Det kan även upptäckas genom prover som konsulter genomför. Många bostadsrättsföreningar i Stockholm har exempelvis konsulter som med regelbundenhet kommer ut till dem för att kontrollera stammarnas kvalité. Detta för att skjuta på renoveringen så länge som möjligt men ändå genomföra ett stambyte i god tid innan stora skador hinner uppstå.

Är relining ett alternativ?

Ja, i vissa fall kan relining vara ett fullgott alternativ. Men allt beror på hur bra kvalité som stammarna har samt dess funktion och behov av renovering. Exempelvis bör inte dricksvattenstammarna renoveras med relining. Detta utifrån att dessa rör kan utsöndra bisfenol. Vad som är bäst beror på hur mycket det är värt att lägga på renoveringen. Stambyte är mer långsiktigt men relining kan mycket väl vara fördelaktigare utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Kan jag bo kvar under renoveringen?

Generellt går det att bo kvar i bostaden under tiden som ett stambyte genomförs. Däremot behöver då tillfälliga lösningar ordnas. Det kan exempelvis gälla toaletter och duschar på allmänna ytor. Det är orsaken att många flyttar till vänner eller släktingar under tiden för ett stambyte. Detta så man inte behöver dela dusch med alla grannar.

I vissa delar av Stockholm är det relativt vanligt att man inte kan bo kvar. Detta utifrån att det är svårt att bo kvar i små lägenheter. Det blir helt enkelt för trångt och omständligt.

Hur lång tid tar det?

Stambyte är ett långsiktigt projekt som ofta sträcker sig över ett år. Detta med allt från projektering och offert till genomförande. Ett företag i Stockholm anger däremot att arbetet förväntas ta ”8 – 12 veckor”. Det är alltså denna tid som man kan behöva hitta annan bostad eller leva under lite krångligare förhållanden. Man bör även lägga till någon vecka utifall inte projektet löper exakt som planerat.

Källor: Tre företag i Stockholm som erbjuder stambyte och liknande större renoveringsprojekt.

Städa hemma

Orkar du inte ta itu med vardagsstädningen? Då kan det vara på tiden att du anlitar hemstädning i Malmö. Hemstädning ansågs förr vara för familjer med mer pengar, en onödig lyx. Så är det dock inte idag. Med RUT-avdraget är det inte särskilt dyrt att anlita en städfirma. Du kan dessutom välja hur ofta du vill ha hjälp med hemstädning i Malmö, exempelvis en gång i veckan eller varannan vecka. Många uppskattar den vardagliga städningen som exempelvis golvrengöring och rengöring av badrum och kök. Andra vill hellre ha hjälp med lite mer omfattande städning, som fönsterputsning eller städning av biutrymmen. Du kan ofta hitta checklistor på vad varje enskild städfirma erbjuder i sina tjänster. Ofta kan man även lägga till extratjänster till extra kostnad, som exempelvis rengöring av ugnen eller liknande.

Vad brukar ingå vid hemstädning i Lund?

 • Dammsugning av golv, lister, mattor och stoppade möbler
 • Spegelputsning
 • Avdamning av möbler
 • Rengöring av kök (spis, köksöar, diskho och bänkar)
 • Skräpbehållare töms
 • Avtorkning av skåpluckor

En del företag erbjuder ännu mer i sina checklistor, som exempelvis rengöring av duschen och tömning av samtliga golvbrunnar. Andra erbjuder färre punkter på listan men har många extraval som man själv kan göra. Detta kan vara fördelaktigt eftersom varje hem är unikt och du som privatperson kanske behöver hjälp med särskilda städmoment för att utföra andra själv. För information om vad som går att beställa när det rör sig om hemstädning i Lund, är det bra med en direkt kontakt. Här finns en driven verksamhet inom hemstädning i Lund.

Innan städfirman kommer hem till dig är det bra om du har plockat undan saker som ligger i vägen för städföretaget. Det kan handla om att det ligger kläder på en stol, att köksbordet är fyllt av skolböcker och tidningar eller att du har allt ditt smink framme i badrummet. Detta tar tid för städföretaget att plocka bort, något som kostar pengar för dig. Därför är det bra att gå igenom hemmet lite snabbt och plocka undan sådant som kan vara i vägen. Var noga med att kommunicera med städföretaget så att ni kan undvika missförstånd. Kanske har du synpunkter på hur något särskilt ställe ska rengöras, eller önskemål om något annat. För en dialog och jämför priser genom att begära offert från ett par olika företag.

Vad kostar målare i Borås

Vad kostar målare i Borås

Om du funderar över att anlita en målare i Borås finns det några saker att tänka igenom först. Målare är en sorts hantverkare och de flesta tar betalt per timme. Dock kan du inte sällan använda dig av rot-avdraget för att dra ner arbetskostnaden. För att du ska bli nöjd med jobbet är det alltid bra att jämföra några olika målerifirmor. Allra bäst är det om du kan få tips direkt från en vän eller familjemedlem. En målare i Borås kan oftast bistå med olika typer av tjänster, exempelvis fasadmålning men också detaljmålning samt invändig målning. Kanske har du lust att förändra vardagsrummet? Idag är det nästan mer vanligt att anlita en målare för målning av väggarna än att tapetsera. Målning går snabbare och ger ett klassiskt, snyggt och stilrent resultat. Dessutom kan du välja bland såväl alla kulörer och nyanser men även finish. Det finns satinfärger som ger en otroligt vacker lyster till väggen och nästan gör att den skiftar i färg beroende på hur ljuset ligger på.

Vad kostar det?

Priset för att anlita en målare i Borås beror lite på vilken sorts jobb du vill ha hjälp med. Ibland är det endast en målare som kommer och jobbar, ibland är det en firma där man skickar ut ett team av målare, särskilt om det gäller större arbeten som en fasadmålning. Vanligtvis kan du räkna med att priset för en målare i Borås ligger på cirka 600 kronor i timmen. Då är inte rot-avdraget medräknat. Det finns några olika saker som påverkar priserna. Bland annat är det dyrare i vissa städer, oftast i större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Priset kan också påverkas en del beroende på hur duktig du är på att förhandla om priset.

Finare resultat

Man ska inte underskatta det jobb en professionell målare utför. Det krävs utbildning och erfarenhet för att kunna få ett perfekt resultat, oavsett om det gäller ommålning av en vägg inomhus eller en total fasadmålning. När du lejer bort jobbet åt en målare i Borås kan du känna dig säker på att resultatet blir felfritt, snyggt och dessutom snabbt gjort.

Synlighet för snickare

Konverteringsoptimering handlar om att möta och hjälpa besökarna på en webbplats till att ta rätt beslut och genomföra en handling. Inom E-handel syftar man på att besökarna även handlar vilket därmed skapar en konvertering. Inom tjänstesektorn kan det handla om att få besökarna att fylla i ett formulär, begära offert osv.

Exempel för takläggare i Stockholm

En takläggare i Stockholm erbjuder sina tjänster och har en hemsida. Denna hemsida är väl synlig när personer använder Google och söker mot denna tjänst i just Stockholm. De använder även Adwords och annonserar lokalt som söker efter ”lägga om tak”, ”takläggare” och liknande begrepp.
Via Google Analythics kan han se att det är ett par tusen besökare på sidan varje månad. Men även att många är inne på den en kort period för att sedan lämna hemsidan. Om det under samma period bara kommer in ett par offertförfrågningar är det konverteringsoptimering som behövs. Att få fler besökare att konvertera dvs. begära offert.

 • Kontaktuppgifter direkt
  Första steget är att se över hur kontaktuppgifterna presenteras och var på sidan de finns. Den som vill anlita en takläggare kommer till största sannolikhet vilja ringa eller maila dem för att få en offert. Därmed bör kontaktuppgifterna nås redan från första sidan. Dessutom bör de vara klickbara så att man kan ringa företaget bara genom att klicka på deras telefonnummer.

 • Besökaren möts av rätt budskap
  Många hemsidor är ”röriga” vilket gör det svårt för besökaren att få känslan att man hamnat rätt. En privatperson kanske söker en takläggare i Stockholm och besöker denna webbplats. Men om startsidan presenterar företagets historia, 10 olika tjänster och massa referenser kan en tveksamhet växa hos besökaren. Vad är det egentligen de erbjuder? Kan de lägga om tak?
  Är det primärt takläggning som företaget jobbar med bör även detta vara det som primärt presenteras på sidan. När personen kommer in på webbplatsen ska det inte vara någon tvekan om att de lägger och renoverar tak och detta inom området i och omkring Stockholm.

 • Var tydlig och enkel
  Överlag handlar det om att vara tydlig och enkel i sin information. Även om företaget har mängder av fördelar så är det bästa att bara lyfta fram några. Även om man jobbar mot flera städer kan det vara tydligare att lyfta fram vissa osv.

En grönare badrumsrenovering i Kalmar

Ett badrum som har sett sina bästa dagar kan vara en av de värsta synerna för en bostadsägare. Till skillnad från ett sovrum som ofta inte behöver särskilt mycket mer än lite ny färg på väggarna för att förvandlas till något magiskt, kan en badrumsrenovering i Kalmar kräva att såväl en rörmokare som en golvläggare, en snickare och en elektriker involveras i arbetet. På grund av den komplexitet och kostnad som en renovering av detta slag medför, får ofta badrummet stå tillbaka till förmån för andra rum när det vankas renoveringsarbete i en bostad.

badrumsrenovering Kalmar

Men ett gammalt och slitet badrum är inte bara allt annat än en fröjd för ögat – det kan också vara en riktig el- och vattentjuv samt bidra till en försämrad luftkvalitet. På senare år har stora framsteg gjorts när det kommer till badrumsarmatur, så genom att renovera ditt badrum kan du såväl minska energikostnaden som göra miljön en tjänst. Det finns dock en hel del att tänka på när du ska göra en grön badrumsrenovering i Kalmar, vilket gör att det hela kan kännas något överväldigande. Här bjuder vi dock på två tips för en grön och skön renovering av badrummet.

1. Välj en leverantör med fokus på miljön

Om en grön badrumsrenovering i Kalmar är det som du försöker åstadkomma, är det bara logiskt att försöka få tag i en leverantör som har fokus på miljö och hållbarhet. Du kommer att spara både tid, pengar och frustration genom att välja någon som känner till de produkter som kan hjälpa dig att minska el- och vattenförbrukningen i badrummet och som inte utsätter dig för farliga kemikalier.

2. Installera energismart utrustning

För att få till en verkligt grön badrumsrenovering behöver du använda dig av energismart utrustning i badrummet. Detta inkluderar förstås en energieffektiv varmvattenberedare, men faktum är att det finns flera olika sådana att tillgå. På marknaden kommer du att finna såväl soldrivna alternativ som en rad andra lösningar. Om du har följt vårt första tips på vår lilla lista kommer du kunna konsultera din entreprenör i denna fråga och välja den bästa lösningen för din badrumsrenovering i Kalmar.

Vet mer om utfartsspeglar

Utfartsspeglar är ett verktyg som används för att öka trafiksäkerheten. När sikten är skymd kan det bli omständligt, men framförallt farligt, att köra ut från en utfart. Särskilt farligt blir det om en hög hastighet gäller på den väg man kör ut på. De är särskilt vanliga att se i bostadsområden. En annan miljö där de kan förbättra trafiksäkerheten är i parkeringsgarage, där sikten inte sällan är skymd av väggar och pelare. När det kommer till trafikspeglar och utfartsspeglar så har skyltab ett fullsortiment av speglar tillverkade i Skandinavien för att tåla vårt hårda väder.

Olika material

Vanligt är att utfartsspeglar är tillverkade i akryl. Det är betydligt starkare än glas, och som gäller med produkter som ska stå ute i det offentliga, är hållbarheten en viktig faktor. När akrylspeglar går sönder blir skärvorna dessutom betydligt mer skonsamma än de som kommer av glas. Det är en stor fördel – men den största anledningen till att utfartsspeglar ofta är av akryl, är beständigheten och hållbarheten.

Ett annat material som används i trafikspeglar är polykarbonat. De är särskilt vanliga att se på vältrafikerade platser där det kan finnas risk för vandalism och skadegörelse. Eftersom polykarbonat är relativt mjukt, så är det mindre risk att det går sönder vid stötar och slag. Om spegellinserna är i polykarbonat, så är de i princip okrossbara.

En billig och effektiv lösning

Utfartsspeglar är inte särskilt dyra. Det finns ett antal aktörer som säljer dem, och genom att jämföra priser och urval hos dem, så kan man komma undan billigt. Många säljer både rektangulära och runda speglar. De praktiska skillnaderna mellan de olika formerna är dock liten – snarare är det avgörande hur konvex den ska vara.

Ofta har man flera alternativ när sikten skall ökas. Det kan till exempel vara att trimma ned häckar eller såga ned träd, eller göra om på platsen där sikten är ett problem. Med speglar behöver man inte göra detta – de är ofta enkla att installera, och väljer man rätt produkt kan man räkna med att den gör sitt jobb. Effektivt och förhållandevis billigt.

Bra att känna till

 • Speglar av polykarbonat är i princip okrossbara, och bra att ha på platser där det finns risk för skadegörelse.
 • Det mest avgörande är hur konvex spegeln är. Om de är rektangulära eller runda spelar mindre roll.
 • Med väldigt konvexa trafikspeglar kan man se åt två håll. Används ofta i T-korsningar.