Bygg

Snickaren Gabor Szanto blir Årets skyddsombud i Stockholm

Snickaren Gabor Szanto blir Årets skyddsombud i Stockholm – En Utmärkelse för Säkerhet och Engagemang

I det område av arbetslivet där riskerna ofta visar sig vara påtagliga, har betydelsen av skyddsombudens arbete fått en framträdande roll. Gabor Szanto, en dedikerad snickare och skyddsombud, har erhållit utmärkelsen Årets Skyddsombud i Stockholm, ett tecken på hans stora engagemang för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

Varje dag arbetar Szanto aktivt för att bygga en säkrare arbetsmiljö för både sig själv och hans kollegor. Genom sitt arbete med att identifiera potentiella risker och arbeta för förbättringar inom arbetsmiljön, bidrar han till en högre standard av säkerhet inom byggbranschen.

Hans insatser har inte enbart uppmärksammats av hans arbetskamrater utan också av Byggnads Stockholm-Gotland, organisationen som står bakom utmärkelsen. Szanto, som nu är huvudskyddsombud, tjänar som ett beundransvärt exempel på hur engagemang och ett proaktivt säkerhetsarbete kan ge positiva effekter för alla inom byggsektorn.

Om Gabor Szanto

Gabor Szanto är en erkänd snickare verksam i Stockholm som har erhållit titeln Årets skyddsombud. Hans insatser inom arbetsmiljö har genererat stort erkännande, vilket ärorikt tilldelade honom denna utmärkelse. Szanto arbetar för den familjeägda fastighetskoncernen Einar Mattsson, där han visat ett enastående engagemang för kollegors väl och ve.

Arbetsmiljöengagemang:

  • Exceptionellt bidrag till en trygg arbetsmiljö
  • Långvarigt engagemang i arbetsmiljöfrågor

Utmärkelser:

  • Utsedd till Årets skyddsombud i Stockholm 2023
  • Nominerad av Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Szanto har genom sin yrkesroll aktivt bidragit till att höja säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen. Han betonar vikten av att arbetsmiljön ska vara trygg varje dag för alla medarbetare. Istället för att skälla, väljer han att samverka och entusiasmera sina medarbetare kring arbetsmiljöfrågor.

Projekt:

  • Involverad i ROT-projektet Kvadraten på Södermalm
  • Fokus på trä-inriktning inom snickeri

Som huvudskyddsombud för Einar Mattsson har han visat både kompetens och omsorg inom arbetsmiljö, vilket speglat sig i hans förmåga att skapa en positiv förändring på arbetsplatsen.

Utmärkelsen ‘Årets Skyddsombud’

Utmärkelsen ‘Årets Skyddsombud’ är en prestigefylld erkänsla tillägnad skyddsombud som visat exceptionellt engagemang och förmåga inom arbetsmiljöarbetet.

Kriterier för Utmärkelsen

För att erhålla utmärkelsen ‘Årets Skyddsombud’ måste nominerade uppvisa ett stort engagemang samt en förmåga att samverka för att skapa en positiv avändring av arbetsmiljön på sin arbetsplats. De bör även ha bidragit till konkreta förbättringar som har en långsiktig effekt på arbetsmiljön.

Årets Skyddsombud i Stockholm

År 2023 utsågs Gabor Szanto, snickaren från Einar Mattsson, till Årets Skyddsombud i Stockholm av Byggnads region Stockholm-Gotland. Utmärkelsen belönar hans arbete med att förbättra arbetsmiljön och hans förmåga att skapa god samverkan på arbetsplatsen.

Ceremonin och Firandet

Ceremonin för att tilldela utmärkelsen ägde rum på Skyddsombudens dag den 25 oktober, där diplom och tårta överlämnades till Gabor Szanto. Firandet markerar vikten av skyddsombudens insatser och bidrar till att höja medvetenheten om deras viktiga roll inom arbetsmiljöområdet.

Skyddsombudets Roll och Arbetsmiljöarbetet

I samband med utnämning av Gabor Szanto till Årets skyddsombud understryks vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna sektion utforskar de centrala aspekterna av en skyddsombuds roll med avseende på arbetsmiljön.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Skyddsombudet spelar en avgörande roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta inkluderar kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetsmiljön, samt identifiering och åtgärdande av potentiella risker. Gabor Szantos insatser som huvudskyddsombud innefattar att verka proaktivt för att ständigt förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöfrågor och Risker

Hantering av arbetsmiljöfrågor och bedömning av risker är en kritisk del av skyddsombudets uppgifter. Genom att analysera arbetsprocesser och arbetsförhållanden bidrar de till att minimera risker i en av Sveriges farligaste yrken, byggnadsarbete. På Skyddsombudens dag lyfts betydelsen av dessa insatser fram.

Dialog med Kollegor och Arbetsgivaren

En viktig aspekt av ett skyddsombuds funktion är att upprätthålla en konstruktiv dialog med både kollegor och arbetsgivare. Genom att kommunicera kunskap om arbetsmiljön och främja en öppen diskussion, arbetar Gabor Szanto för att engagera alla parter i arbetsmiljöfrågor, vilket är fundamentalt för en säker och hälsosam arbetsplats.

Samverkan mellan Skyddsombud och Företag

I Stockholm har snickaren och skyddsombudet Gabor Szanto uppmärksammats för sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön. Samverkan mellan skyddsombud och företaget är central för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats.

Engagemang med Underentreprenörer

Skyddsombudet Gabor Szanto har utvecklat ett nära samarbete med underentreprenörer för att säkerställa deras engagemang i arbetsmiljöfrågor. Genom regelbunden dialog har han främjat en kultur där alla nivåer inom projektet är inkluderade i arbetsmiljöarbetet. Kommunikationen med underentreprenörer har strikt fokuserat på att följa säkerhetsprotokoll och rapportera eventuella problem direkt till skyddsombudet.

Ledningen och Skyddsombudet

Interaktionen mellan ledningen och Gabor Szanto som skyddsombud har präglats av ett öppet och respektfullt utbyte. Ledningens involvering, med VD och ordförande, har varit avgörande för att integrera arbetsmiljöfrågor i företagets beslutsprocess. Gabor har utövat sitt uppdrag genom att säkerställa att ledningen inte enbart informeras, utan även aktivt deltar i att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Gabor Szantos Påverkan på Arbetsplatsen

Gabor Szanto har haft en betydande och positiv påverkan på arbetsplatsen genom sitt engagemang och sin förmåga att leda arbetsmiljöarbetet framåt.

Förändring och Förbättring

Gabor Szanto har konkret bidragit till att förbättra arbetsmiljön för byggnadsarbetare på sin arbetsplats. Hans arbete som skyddsombud har resulterat i tydliga förändringar, där han aktivt arbetat för att minska riskerna och därmed minska antalet olyckor inom byggbranschen.

Skyddsombud som Förebild

Som skyddsombud har han stärkt sin position som en förebild bland sina kollegor. Genom att alltid stå upp för arbetskamraternas rättigheter och säkerhet har han fått ett förtroende som underlättar genomförandet av skyddsåtgärder.

Bidrag till Arbetsplatsens Utveckling

Szantos insatser har varit avgörande för arbetsplatsens utveckling. Han har inte bara engagerat sig personligen utan också involverat underentreprenörer i arbetsmiljöfrågorna, vilket breddar påverkan och höjer säkerhetsstandarden på arbetsplatsen. Arbetsgivare som Einar Mattsson Byggnads AB har visat stöd för Szantos arbete, vilket ytterligare bidrar till en positiv utveckling.

Organisationer och Evenemang

I samband med utnämningen av Årets skyddsombud i Stockholm har flera organisationer och evenemang spelat en central roll. Detta bekräftar betydelsen av samarbete och uppmärksammande av god arbetsmiljöpraxis.

LO-Distriktets Roll

LO, eller Landsorganisationen i Sverige, är en facklig centralorganisation. LO-distriktet i Stockholms län har haft en betydande inverkan på främjandet av säkra arbetsförhållanden och har en tradition av att lyfta fram fackliga företrädare som Gabor Szanto, som bidrar till förbättrad arbetsmiljö.

Byggnads Stockholm-Gotland

Byggnads är det fackförbund som representerar byggnadsindustrins arbetare. Byggnads Stockholm-Gotland-regionen har aktivt deltagit i val av Årets skyddsombud och utdelade utmärkelsen till Gabor Szanto för hans exceptionella arbete. De ser till att arbetsmiljöstandarder upprätthålls och att förtroendevaldas arbete blir erkänt.

Arbetsmiljöveckan

Arbetsmiljöveckan är en årlig kampanj som betonar vikten av arbetsmiljö. Det är under denna vecka som fokuset ligger på förebyggande av ohälsa och olycksfall inom arbetsplatser. Evenemanget ger utrymme för uppskattning av skyddsombud som Gabor Szanto för deras insatser i arbetsmiljöfrågor.