Bygg, Bygglovsritningar

Bygglovsritningar – rita själv eller ta hjälp?

En bygglovsritning är en ritning som visar hur ett byggprojekt, till exempel en tillbyggnad eller en nybyggnad, ska se ut och fungera. Den används som grund för att söka bygglov och den måste vara tillräckligt detaljerad för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om projektet är förenligt med gällande byggregler och föreskrifter. Bygglovsritningarna kan innehålla olika typer av information, såsom rumsfördelning, väggar, fönster, dörrar, elinstallationer, ventilation och vatten- och avloppssystem. De kan också innehålla ritningar över ytterväggar, tak och golv, samt ritningar över utomhusmiljön, till exempel trädgården och gångar. Bygglovsritningarna ska vara gjorda på ett professionellt sätt och det är vanligt att man anlitar en arkitekt eller en ingenjör för att göra dem.

Det står en fritt att göra sina bygglovsritningar själv. Samtidigt är det många som hävdar att det i slutändan ofta blir billigare och bättre utfört om man tar hjälp av en firma som specialiserar sig på det. Gör man det själv utan erfarenhet finns risken att man behöver skicka in kompletterande handlingar, vilket kan göra att projektet drar ut på tiden rejält. Tips är att vara noggrann med din bygglovsritning oavsett om du ritar den själv eller tar hjälp. Det är en viktig handling i ditt husbygge. Skulle det vara några brister i det underlag som skickats in, kan processen snabbt dra ut på tiden med fördröjning av startdatum. En konsult inom bygglov kan ofta minimera tiden som krävs för att komma igång med bygget som önskas.

Det finns olika sätt att göra en bygglovsritning, men det vanligaste är att man anlitar en arkitekt eller ingenjör som har den kompetens och erfarenhet som krävs. För att göra en bygglovsritning måste man först ha en grundläggande idé om vad man vill bygga och hur det ska se ut. Därefter kan man börja skissa upp ritningar och teckna in olika element, såsom väggar, fönster, dörrar, elinstallationer och rumsfördelning. Det är viktigt att vara noga med att ritningarna är detaljerade och att de följer gällande byggregler och föreskrifter.

När man har gjort en första version av bygglovsritningarna kan man börja bearbeta dem ytterligare, till exempel genom att göra ändringar och justeringar och genom att lägga till fler detaljer. Det kan också vara bra att få in olika synpunkter från andra personer, till exempel från familjemedlemmar eller från en trädgårdsingenjör om det gäller utomhusmiljön.

När man har en färdig bygglovsritning kan man börja söka bygglov hos byggnadsnämnden. Då ska man skicka in ritningarna tillsammans med en ansökan och eventuellt andra dokument som kan behövas, till exempel en miljökonsekvensbeskrivning eller en brandriskbedömning. Byggnadsnämnden kommer då att granska ansökan och ritningarna och bedöma om projektet är förenligt med gällande byggregler och föreskrifter. Om byggnadsnämnden ger sitt godkännande kan man börja bygga, men det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas vissa villkor eller restriktioner som man måste följa.

Du måste kunna ha fackmannamässig ritning för bygglov

Oavsett vem som gör ritning för bygglov skall dessa vara fackmannamässigt utförda. Det innebär att de ska vara ritade på rätt sätt och att de levereras enligt den gemensamma standarden. Även om det låter som mycket ta in, så behöver det inte vara särskilt svårt. Man kan absolut skapa sin bygglovsritning själv.

Några tips att ha i åtanke är som följer:

  • Rita på vitt papper. Ett tips är att använda ett rutat papper som stöd för ett första underlag. Sedan kan det användas för att överföra det till ett blankt, vitt papper.
  • Ha rätt skala. Den vanligaste skalan för bygglovsritningar 1:50 samt 1:100. Om skalan är 1:100 motsvarar alltså en cm på pappret 100 cm på riktigt.
  • Var noggrann. Ritningen måste vara noggrant ritad. Använd linjal.
  • Ta hjälp av exempelritningar. Det bästa sättet att komma igång är kanske att titta på exempelritningar. På så vis får du snabbt en överblick över vad det ungefär är som behöver göras. Här kan du till exempel se att ritningshuvud och skalstock bör finnas med.

bygglovsritningar

Rätt utförd bygglovsritning

En ritning för bygglov ska arkiveras under lång tid så det krävs att de är snygga och riktigt utförda. Framöver skall möjligheten finnas att de enkelt plockas fram och att man då tydligt ser vilket bygglov dina bygglovsritningar ligger till grund för. Det går inte att komma med en dåligt utförd ritning för att ansöka om bygglov. Var noggrann. Ha hög standard på papper. Använd linjal. Snyggt utfört ger bäst resultat.

Det finns en del saker som kan hjälpa till att göra en bra bygglovsritning:

  1. Var detaljerad: Bygglovsritningarna ska vara så detaljerade som möjligt så att byggnadsnämnden kan bedöma om projektet är förenligt med gällande byggregler och föreskrifter. Se till att ritningarna innehåller information om rumsfördelning, väggar, fönster, dörrar, elinstallationer, ventilation och vatten- och avloppssystem.
  2. Var korrekt: Se till att ritningarna är korrekta och att alla mått och avstånd stämmer. Det är också viktigt att ritningarna är lättlästa och att de är gjorda på ett professionellt sätt.
  3. Ta hänsyn till gällande byggregler och föreskrifter: Var noga med att följa gällande byggregler och föreskrifter, till exempel rörande byggnadshöjd, byggnadsavstånd och brandkrav.
  4. Var realistisk: Var noga med att ritningarna är realistiska och att projektet är genomförbart. Tänk också på hur byggprojektet kan påverka omgivningen och se till att ta hänsyn till detta i ritningarna.
  5. Var tydlig: Se till att ritningarna är lättlästa och att det är lätt att förstå vad de visar. Använd tydliga färger och lägg till text och symboler för att förklara olika element.
  6. Var noga med säkerheten: Se till att ritningarna tar hänsyn till säkerheten, till exempel genom att ange fönster som är lätt att öppna för räddning eller genom att ange hur brandceller ska användas.

Det är också bra att få in olika synpunkter och råd från andra personer, till exempel från familjemedlemmar eller från en trädgårdsingenjör om det gäller utomhusmiljön. Detta kan hjälpa till att göra ritningarna så bra som möjligt.

Att ta hjälp av firma vid ritning för bygglov är enkelt – men det kostar

Som kan utläsas ovan krävs det en del tid och energi för att ordna bygglovsritningar på egen hand. Dessutom finns en större risk för att något blir fel (om man är oerfaren) och att projektet därför drar ut rejält på tiden.

Att anlita ett proffs för bygglovsritningar är enkelt. Men vad kostar det egentligen? Det varierar naturligtvis, men en firma i Mellansverige tar till exempel 5 700 kronor upp till 25 kvadratmeter och 7 700 kronor för mellan 26 och 70 kvadratmeter. Vad som är bäst beror på din tid, energi och prioriteringar.

Behöver man anlita ett proffs för bygglovsritningar?

Det är vanligt att man anlitar en arkitekt eller ingenjör för att göra bygglovsritningar, eftersom de har den kompetens och erfarenhet som krävs för att göra professionella och detaljerade ritningar. Bygglovsritningar ska vara gjorda på ett professionellt sätt och det är viktigt att de följer gällande byggregler och föreskrifter. En arkitekt eller ingenjör har den kunskap som behövs för att göra ritningarna så detaljerade och korrekta som möjligt och för att säkerställa att projektet är förenligt med gällande byggregler och föreskrifter.

Det är inte alltid nödvändigt att anlita ett proffs, men det kan vara en god idé om man vill säkerställa att ritningarna är så bra som möjligt och att man har större chans att få bygglov. Det kan också vara en god idé att anlita ett proffs om man har ett komplicerat byggprojekt eller om man inte har så mycket erfarenhet av att göra bygglovsritningar.

Det finns också möjlighet att göra bygglovsritningar själv, men det är viktigt att vara medveten om att det krävs en del kunskap och erfarenhet för att göra det på ett professionellt sätt. Se också till att du följer gällande byggregler och föreskrifter och att ritningarna är så detaljerade och korrekta som möjligt.

FAQ Bygglovsritningar

Bygglovsritning gratis?

Gör du din egen bygglovsritning så kommer den ju i det närmaste att vara gratis. Det tar bara din tid och energi att genomföra en skalenlig och väl utförd ritning.

Bygglovsritning pris?

Priserna varierar såklart över landet, men är även beroende på vilken typ av ritning du behöver. Det är dock många gånger säkrare och tryggare att anlita en riktig firma som utför din ritning för bygglov.

Bygglovsritning utbyggnad?

Du kommer i de flesta fall behöva en bygglovsritning när du skall bygga en utbyggnad på ditt existerande hus.

Bygglovsritning altan?

Beroende på vilken höjd och storlek på altanen det gäller så kommer du att behöva bygglov och en bygglovsritning. Är altanen högre än 1.8 meter, så behövs det oftast en ritning.

Bygglovsritning krav?

Kraven på en ritning för bygglov är flera och den skall vara skalenlig. Det skall vara kopior av det original du har skapat själv eller låtit en firma utföra åt dig. Lägg gärna till en skalstock samt märk upp ritningen med den skala du har använt dig av. 1:100 i skala skall det vara.

För att söka bygglov hos byggnadsnämnden behöver du först göra en bygglovsritning som visar hur ditt byggprojekt ska se ut och fungera. Därefter ska du skicka in ritningarna tillsammans med en ansökan till byggnadsnämnden. Ansökan kan du oftast lämna in elektroniskt eller skicka den per post.

I ansökan ska du ange vilken typ av bygglov du söker, till exempel nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av befintlig byggnad. Du ska också ange var byggprojektet ska byggas och vilken typ av byggnad det rör sig om. Dessutom ska du lämna uppgifter om vem som äger fastigheten och vem som är ansvarig för projektet.

Det är också bra att bifoga andra dokument som kan behövas, till exempel en miljökonsekvensbeskrivning eller en brandriskbedömning. Dessa dokument kan vara nödvändiga för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om projektet är förenligt med gällande byggregler och föreskrifter.

När du har skickat in ansökan och ritningarna kommer byggnadsnämnden att granska dem och bedöma om projektet är förenligt med gällande byggregler och föreskrifter. Om byggnadsnämnden ger sitt godkännande kan du börja bygga, men det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas vissa villkor eller restriktioner som du måste följa.

Sammanfattning

Nu har du fått lite mera kött på benen vad gäller bygglov, bygglovsritningar och om du kan göra en ritning för bygglov själv eller om du behöver ta hjälp för att göra en. Det är en del att fundera på såklart, men kom ihåg att om du är noggrann, så sparar du ofta både tid och pengar när du skall bygga hus samt skaffa alla dokument som behövs, såsom ritningar och bygglov.

Elon Nordin
Senaste inläggen av Elon Nordin (se alla)