Frågor och Svar kring kontrollplan

Vad innebär en kontrollplan?

Det är ett dokument som visar vilka kontroller som krävs inför och vid byggnationer. Det finns lagar och regler som måste följas för att säkerheten ska vara hög. Dessa regler varierar beroende på vad som ska byggas. Den svarar därmed på vad som ska kontrolleras, vem som ska göra det samt vem som är ansvarig.

Hur fyller jag i kontrollplanen?

Det är viktigt att en kontrollplan fylls i på ett korrekt sätt samt med rätt information. Det finns mallar att hämta hem från kommunen som kan användas. Om det känns svårt att tolka all information finns även digitala lösningar online att använda. Via en rad olika frågor, samt support, skapas den plan som krävs för det specifika byggnationsprojektet.

När behövs kontrollplan?

När byggnationer sker som kräver bygglov eller bygganmälan ska det finnas en kontrollplan. Det kan exempelvis vara ombyggnation av en villa, installation av eldstad eller att ett attefallshus ska ställas på gården.

När i processen bör kontrollplanen skapas?

När mindre byggprojekt ska genomföras är det smidigt att bifoga planen redan när ansökan om bygglov/bygganmälan sker. Därmed får kommunen all information på en gång och processen går smidigare fram till ett beslut. Det går även att skicka in anmälan/ansökan i förväg. När kommunen anser att kontrollplan behövs kommer de att efterfråga detta. I detta fall är det bra att redan ha den klar så att processen inte dras ut över tid på grund av dålig planering.

Kan kommunen neka byggnation?

Ja, när anmälan/ansökan kommer in till kommunen går handläggare igenom dessa. En bedömning sker då utifrån de handlingar som skickats in. Det kan bero på flera saker vilket ibland kan rättas till varpå processen kan gå vidare. Exempel är:

  • Någon kontrollplan har inte visats upp – en komplettering behöver ske
  • Energianvändning som beräknats innebär för höga värden
  • Bärförmåga och stabilitet stämmer inte överens med kraven
  • Brandsäkerheten har inte tagit till beaktning i tillräckligt stor utsträckning
  • Hantering av olika slags rivningsmaterial genomförs inte på ett korrekt sätt.

Vad händer om kontrollplanen är fel?

Om kommunen anser att din kontrollplan är felaktigt eller inte komplett kommer de begära in kompletteringar. Det finns två nackdelar med detta. För det första dras processen ut på tiden vilket innebär att byggnationen inte kan påbörjas. För det andra kan ytterligare kostnader uppkomma om kommunen anser att processen tar mer tid av dem än beräknat. Se https://kontrollplandirekt.se/ för information om kontrollplaner och byggfrågor.

Varför måste stambyte genomföras?

Stambyte genomförs generellt för att byta ut stammar (ledningar) som blivit så gamla att risken är stor att vattenskador uppstår. Det handlar därmed om en renovering av avlopp-, vatten- och andra rörledningar till lägenheten. I vissa fall finns alternativ som påverkar de boende i mindre utsträckning.

För att undvika framtida skador

Primärt sker denna renovering av samma anledning som att ett tak byts – det handlar om att minska risken för framtida skador. Men det kan även bero på att rören blivit så gamla att de avger dålig lukt eller höga halter av något ämne. Främst handlar det däremot om att undvika framtida skador.

Partiellt stambyte – Minska påverkan på badrummet

Genom att vara planerande kan påverkan för de boende minimeras rejält. Det de flesta upplever jobbigt är att behöva bo utan badrum under renoveringsperioden. Men en lösning är att jobba med partiellt stambyte. När den boende vill renovera badrummet genomför föreningen ett byte av de rör som finns i badrummet och som sträcker sig ut till stammen. Därmed är dessa utbytta till den dag då stora stambytet genomförs. I detta fall behöver inte badrummet rivas. En orsak till att många ställer sig kritiska till varför stambyte ska genomföras är just rivningen av badrummet. Kanske har man lagt 150 000 kr på ett exklusivt och fint badrum. Två år senare beslutar föreningen att stambyte ska genomföras och hela badrummet måste rivas. Hade de varit planerande från början hade partiell renovering skett och någon rivning inte behövt genomföras.

Varför stambyte när relining är billigare?

Ett alternativ som ofta nämns till stambyte är relining. I korthet innebär det att nya rör dras i de gamla. Skulle de gamla gå sönder så spelar det alltså ingen roll då det finns ett inre och hållbarare rör med hög kvalité.

Det är ett betydligt billigare alternativ än stambyte, inte minst eftersom rivning av badrum inte behöver ske i lika stor omfattning. Men det är inte möjligt att genomföra vid alla renoveringar. I en intervju till SVT säger Jan Backman från Sveriges Bostadsrättcentrum att det är att som att ”jämföra äpplen med päron”. Det är alltså två helt olika ingrepp som passar vid olika tillfällen. Ett stambyte ger mer – och kostar mer. Det viktigaste är att man tar in en oberoende konsult som kan avgöra om den ena eller andra arbetsmetoden är bäst.

Vanliga frågor kring stambyte

Stambyte innebär i korthet att alla stamrör byts inom en bostad. Det är en omfattande renovering som innebär att bostaden ibland inte kan användas under renoveringstiden. Här presenteras några av de frågor som kan uppstå kring denna sort av renovering. Frågorna är exempel på frågor som företag i Stockholm har publicerat på sina hemsidor.

När måste stambyte genomföras?

Stambyte behöver ske när antalet vattenskador påvisar tydliga behov av renovering av stammarna. Det kan även upptäckas genom prover som konsulter genomför. Många bostadsrättsföreningar i Stockholm har exempelvis konsulter som med regelbundenhet kommer ut till dem för att kontrollera stammarnas kvalité. Detta för att skjuta på renoveringen så länge som möjligt men ändå genomföra ett stambyte i god tid innan stora skador hinner uppstå.

Är relining ett alternativ?

Ja, i vissa fall kan relining vara ett fullgott alternativ. Men allt beror på hur bra kvalité som stammarna har samt dess funktion och behov av renovering. Exempelvis bör inte dricksvattenstammarna renoveras med relining. Detta utifrån att dessa rör kan utsöndra bisfenol. Vad som är bäst beror på hur mycket det är värt att lägga på renoveringen. Stambyte är mer långsiktigt men relining kan mycket väl vara fördelaktigare utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Kan jag bo kvar under renoveringen?

Generellt går det att bo kvar i bostaden under tiden som ett stambyte genomförs. Däremot behöver då tillfälliga lösningar ordnas. Det kan exempelvis gälla toaletter och duschar på allmänna ytor. Det är orsaken att många flyttar till vänner eller släktingar under tiden för ett stambyte. Detta så man inte behöver dela dusch med alla grannar.

I vissa delar av Stockholm är det relativt vanligt att man inte kan bo kvar. Detta utifrån att det är svårt att bo kvar i små lägenheter. Det blir helt enkelt för trångt och omständligt.

Hur lång tid tar det?

Stambyte är ett långsiktigt projekt som ofta sträcker sig över ett år. Detta med allt från projektering och offert till genomförande. Ett företag i Stockholm anger däremot att arbetet förväntas ta ”8 – 12 veckor”. Det är alltså denna tid som man kan behöva hitta annan bostad eller leva under lite krångligare förhållanden. Man bör även lägga till någon vecka utifall inte projektet löper exakt som planerat.

Källor: Tre företag i Stockholm som erbjuder stambyte och liknande större renoveringsprojekt.