Bygg

På Slakthusområdet bygger Stockholms stad en fossilfri framtid

På Slakthusområdet bygger Stockholms stad en fossilfri framtid med Skanska och Volvo Construction Equipment

Stockholms stad tar sig an en ambitiös uppgift i omvandlingen av det historiska Slakthusområdet, beläget i den södra delen av huvudstaden, till en modern och hållbar stadsdel. I samarbete med Skanska och Volvo Construction Equipment påbörjar de vad som framstår som Sveriges största fossilfria anläggningsentreprenad. Projektet innefattar en total transformation av området som planeras rymma 3 000 nya bostäder och skapa 14 000 arbetsplatser, med en fullständig färdigställandetidpunkt satt till år 2033.

En nyckelfaktor i projektet är Volvo CE nyutvecklade eldrivna grävmaskin, EC230 Electric. Den batteridrivna 23-tonsmaskinen introduceras som en del i strävan efter en koldioxidneutral byggplats. Grävmaskinens drift utan fossila bränslen är ett exempel på de innovativa lösningar som implementeras för att drive projektet framåt rejält. Entreprenadens storlek och ambition att undvika utsläpp från maskintimmar understryker Sveriges engagemang i miljöarbete och förnybar teknologi.

Följaktligen är Slakthusområdet inte bara en satsning på en hållbar framtid ur ett miljöperspektiv, utan det är också ett exempel på hur Stockholms stad, i samband med privata aktörer som Skanska och Volvo CE, kan driva på innovation och ekonomisk tillväxt. Anläggningsarbetena, som planeras pågå fram till första kvartalet av 2025, kommer att omfatta nyskapande infrastruktur för att möjliggöra en problemfri transit in i och ut ur det nya området och därmed underlätta både vardagen för de blivande invånarna och verksamheter.

Projektöversikt

Slakthusområdet i Stockholm genomgår en omvandling till en fossilfri urban stadsdel, vilket är ett ledande projekt i Sverige avseende hållbar stadsutveckling. Projektet beräknas vara fullständigt avslutat år 2033.

Stockholms stad och partners

Stockholms stad samarbetar med Skanska och Volvo Construction Equipment (Volvo CE) för att genomföra detta ambitiösa projekt. Denna samverkan syftar till att skapa en arbetsplats fri från fossila bränslen genom att använda sig av elektrifierade och utsläppsfria byggmaskiner, en insats som är den första av sitt slag i landet.

Slakthusområdets utveckling

Slakthusområdet ska utvecklas till en dynamisk stadsdel med över 3 000 nya bostäder och plats för cirka 14 000 arbetsplatser. Anläggningsentreprenaden för projektet innefattar stora jord- och bergschakter, med 75 000 ton berg och 96 000 ton jord. Skanskas uppgift omfattar främst byggnationen av gatustruktur och beräknas pågå fram till första kvartalet 2025.

Fossilfri Entreprenad

Stockholms stad visar sin förmåga att ligga i framkant av hållbar utveckling genom sin satsning på Sveriges största fossilfria anläggningsentreprenad i Slakthusområdet, där man samverkar med Skanska och Volvo Construction Equipment för att nå fram till en hållbar och utsläppsfri arbetsmiljö.

Klimatmål och hållbarhet

Anläggningsprojektet vid Slakthusområdet har satt upp ambitiösa klimatmål direkt kopplade till hållbarhetsprinciper där utsläppen av växthusgaser ska minimieras. Genom att endast använda förnyelsebara material och arbetsmetoder, tar Stockholms stad steget mot att skapa fossilfria byggarbetsplatser. Stadens krav i upphandlingen innebär att all entreprenad som utförs ska vara fossilfri, vilket inkluderar användningen av HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) som ett alternativt drivmedel.

El- och fossilfria initiativ

Projektet lägger stor vikt vid elektrifiering, vilket innebär en omfattande användning av eldrivna anläggningsmaskiner för att uppnå noll avgasutsläpp. Bland de initiativ som tagits är införandet av EC230 Electric, en batteridriven grävmaskin som är central i arbetet med att omvandla 35 000 maskintimmar till emissionsfri drift. Denna eldrivna grävmaskin och andra batteridrivna grävmaskiner är viktiga komponenter för att uppnå målet om emissionsfria och därmed fossilfria arbetsplatser.

Teknologi och Innovation

Stockholm stad leder ett ambitiöst projekt i Slakthusområdet, där nyskapande teknologier och elektrifiering möjliggör ett banbrytande steg mot en fossilfri framtid inom anläggningsentreprenader.

Eldriven maskinpark

I Slakthusområdets projekt ingår en helt eldriven maskinpark som är kritisk för transformeringen till en hållbar och fossilfri arbetsplats. Samarbetet mellan Stockholms stad, Skanska och Volvo CE har lett till införandet av teknologier som elektriska maskiner och användningen av HVO100, en hydrerad vegetabilisk olja, som drivmedel. Maskinparken bidrar inte bara till drastisk minskning av utsläpp, utan är också betydligt tystare än konventionella maskiner, vilket minskar bullerstörningar.

Testbädd för elektromobilitet

Detta pilotprojekt fungerar även som en viktig testbädd för elektromobilitet inom svensk infrastruktur. Genom upphandling av innovativa lösningar – såsom mobil energilagringsenhet – har man möjliggjort en flexibel och effektiv laddinfrastruktur för de utsläppsfria anläggningsmaskinerna. Sådana innovationer är inte bara avgörande för projektets framgång utan de etablerar även nya normer för elektromobilitet och cirkulärt byggande i branschen.

Ekonomiska och Miljömässiga Konsekvenser

I det banbrytande projektet i Slakthusområdet har Stockholm stad, tillsammans med Skanska och Volvo Construction Equipment, inriktat sig på att minska klimatpåverkan genom att reducera koldioxidutsläppen signifikant, samtidigt som man uppmärksammar de ekonomiska aspekterna av en fossilfri entreprenad.

Upphandling och anbudskrav

Upphandlingsprocessen för projektet i Slakthusområdet krävde specifika miljökrav där anbudsgivare måste visa hur de planerar att genomföra entreprenadarbeten med minsta möjliga klimatpåverkan. Skanska, en av huvudaktörerna, har därigenom kunnat anpassa sina arbetsmetoder och maskinpark för att uppnå dessa mål vilket också kan leda till långsiktiga kostnadsbesparingar.

Koldioxidutsläpp och besparingar

Projektet har resulterat i en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp, där den totala besparingen beräknas till över 2 000 ton CO2. Detta är jämförbart med utsläppen från 35 lastbilar som kör åtta timmar om dagen under ett helt år. Genom att omvandla nästan 35 000 maskintimmar till fossilfria timmar, bidrar projektet inte bara till minskade växthusgaser utan också till en föregångsroll i branschen för hur stora byggprojekt kan bidra till klimatmål.

  • Uppskattade koldioxidbesparingar: Över 2 000 ton CO2
  • Jämförelse med lastbilar: Motsvarar 35 lastbilar som kör 8h/dag under ett år
  • Fossilfria maskintimmar: Cirka 35 000 timmar

Användning av Naturresurser

Projektet i Slakthusområdet hanterar stora volymer av berg och jord. Dessa naturresurser sköts med precision för att säkerställa hållbarheten i anläggningsprocessen.

Berg- och jordhantering

Under omvandlingen av Slakthusområdet hanteras cirka 75 000 ton berg och 96 000 ton jord. Jord och berg frigörs genom noggrant planerade schakteringsarbeten. Målet är att minimalt störa det omgivande ekosystemet och effektivt hantera de massor som uppstår. Detta inkluderar berg- och jordmassor som sedan omges av nya strukturer i området.

Återanvändning och återvinning

Stora ansträngningar görs för att återanvända massorna direkt på plats. Berg och jord som kan återanvändas sorteras och bereds att integreras i projektets olika faser. Material som inte kan återanvändas på plats transporteras istället för återvinning, där de bearbetas för framtida användning. Genom att maximera återanvändningen av naturresurser stärks projektets miljöprofil och bidrar till en mer hållbar stadsutveckling.

Samhällspåverkan och Utveckling

Stockholms stad, i samarbete med Skanska och Volvo Construction Equipment, tar ett stort steg mot en hållbar framtid genom att etablera Sveriges största fossilfria anläggningsprojekt i Slakthusområdet. Detta initiativ påverkar samhället positivt genom både arbetsförhållanden och stadsutveckling.

Arbetsmiljö och arbetsplatser

Miljösatsningen i Slakthusområdet strävar efter att skapa arbetsplatser som främjar bättre arbetsmiljö och hälsosammare förhållanden för arbetstagare. Genom att använda fossilfria maskiner minskas utsläppen på arbetsplatsen, vilket bidrar till renare luft och minskad bullernivå. Att upphandla utrustning som uppfyller dessa krav speglar Stockholms stads engagemang i att garantera säkra och hållbara arbetsförhållanden.

Stadsutveckling och bostäder

Projektet är en väsentlig del av omvandlingen av Slakthusområdet till en urban stadsdel där bostäder, handel och kultur kan samexistera. Genom att inrikta sig på fossilfria lösningar i byggprocessen, bidrar Stockholms stad till att både nya och befintliga stadsdelar utvecklas på ett hållbart sätt. Detta inkluderar inte bara konstruktionen av nybyggda bostäder, men även skapandet av grönområden och offentliga utrymmen som stödjer en hållbar livsstil för invånarna.