Bygg

Ludwig Zetterström omvald som ordförande

Ludwig Zetterström omvald som ordförande – Ledarskapet fortsätter för Svensk Betong

Ludwig Zetterström, VD för Swecem och representant för Swerock, har åter valts till ordförande för Svensk Betong, branschorganisationen som representerar medlemsföretag inom betongindustrin över hela Sverige. Omvalet ägde rum vid den senaste stämman som hölls den 5 maj, vilket bekräftar branschens fortsatta förtroende för Zetterströms ledarskap.

Svensk Betongs ledarskap ligger i Zetterströms händer vid en tidpunkt då hållbarhetsfrågor är särskilt framträdande inom byggnadssektorn. Organisationen och dess medlemmar är aktivt engagerade i arbetet med klimatomställningen, och under Zetterströms tidigare period som ordförande har framsteg noterats i utvecklingen av klimatförbättrad betong, vilket tyder på en positiv riktning mot minskad klimatpåverkan från branschen.

Ludwig Zetterström återvald som ordförande

Ludwig Zetterström, som fungerar som VD för Swecem, har återvalts till att vara ordförande i Svensk Betong. Svensk Betong är en branschorganisation som representerar medlemsföretag spridda över hela Sverige. Zetterström, som representerar Swerock, visar stor entusiasm inför sin fortsatta ledarroll i organisationen.

Under en stämma som hölls den 22 april, uttryckte Zetterström sin tacksamhet över det fortsatta förtroendet. Svensk Betong har under hans ordförandeskap sett en fortsatt fokusering på hållbarhet och påverkansarbete inom betongbranschen.

Karriär Milestenar:

 • Position: Ordförande i Svensk Betong
 • Företagsrepresentation: VD, Swecem; representerar Swerock
 • Återval: Senast bekräftat 22 april

Zetterström har tidigare varit en aktiv del av Svensk Betongs styrelse och detta innebar hans fortsättning i rollen som ordförande. I ett pressmeddelande markerades övergången då Stefan Ohlsson tog över som efterträdare till Zetterström. Zetterström har tjänat i styrelsen i sex år, varav tre år som ordförande.

Hans ledarskap har varit central för att främja en klimatomställning inom branschen. Detta arbete sträcker sig utöver Svensk Betong, genom framträdande initiativ och webbplatser som Forum Betong, vars syfte är att lyfta betongindustrins röst och dess bidrag till ett hållbart samhälle.

Svensk Betongs roll i betongindustrin

Svensk Betong agerar som en ledande branschorganisation inom betongindustrin, fokuserad på att förbättra standards och innovationsgraden inom sektorn. Organisationen framträder som en central aktör i övergången till mer hållbara betonglösningar och samhällsutveckling.

Medlemsföretag och partnerskap

Svensk Betong har medlemsföretag över hela Sverige, vilket inkluderar framstående aktörer som Thomas Betong, Contiga och Abetong. Parterskap och samarbete mellan dessa medlemsföretag är av yttersta vikt för kunskapsöverföring och utveckling av branschen.

Innovation och utveckling

Organisationen är engagerad i att främja innovation och utveckling av betong som byggnadsmaterial. Svensk Betong stöder forskning för utveckling av nya, mer klimatsmarta betonglösningar som kan minska byggsektorns klimatpåverkan och bidra till samhällsutvecklingen.

Hållbarhetsåtaganden och klimatomställning

Svensk Betong är aktiv i arbete mot klimatförbättrad betong genom att ställa hållbarhetskrav och främja användningen av hållbara material. Organisationen eftersträvar att halvera betongbranschens klimatpåverkan i linje med politiska mål och klimatomställningen.

Beredskap och cementkrisen

Under cementkrisen arbetade Svensk Betong tillsammans med medlemsföretag och politiken för att säkra beredskapen och tryggad cementförsörjning. LKAB Berg & Betong AB och Betongindustri AB är exempel på medlemsföretag som varit involverade i diskussionerna.

Utbildning och forskning inom betongområdet

Genom att sammankoppla medlemsföretag som Abetong AB med utbildningsinstitutioner, fokuserar Svensk Betong på att höja kunskapsnivån och forskningen inom betongområdet. Satsningar görs på utbildning för att säkerställa en välgrundad framtid för betongbranschen.

Samarbete mellan Svensk Betong och övriga branscher

Svensk Betong har en central roll i samhällsutvecklingen, där samarbeten med byggindustrin, politiska aktörer, forskningsinstitutioner samt trä- och stålindustrin är avgörande.

Relationen till byggindustrin och politiken

Svensk Betong arbetar nära byggindustrin och politiker för att främja användningen av betong i konstruktioner som är beständiga, brandsäkra och värmelagrande. Genom dialog och samarbetsprojekt mellan Svensk Betong, beslutsfattare och industrin, lyfts betongens roll i samhällsutvecklingen och dess bidrag till ökad sysselsättning i Sverige.

Politikens påverkan på betong- och cementindustrins utveckling:

 • Politik: Regleringar och incitament formar industrin.
 • Sysselsättning: Förespråkar betongindustrins betydelse för jobbskapande.

Samarbeten med forskningsinstitutioner och akademi

Forskning och utveckling är en hörnsten i Svensk Betongs arbete för att driva innovation inom betong- och cementindustrin. Partnerskap med akademiska institutioner ger nya insikter i hur man kan förbättra betongens egenskaper och miljöpåverkan. Specifika fokus inom forskningen inkluderar utveckling av nya material såsom klimatförbättrad betong med användning av exempelvis slagg.

Viktiga forskningsområden och initiativ:

 • Beständighet: Studier av betongs livslängd och hållbarhet.
 • Miljöpåverkan: Minimering av koldioxidutsläpp inom cementproduktion.

Samverkan med trä- och stålindustrin

I syftet att skapa hållbara och energieffektiva byggnader fördjupas samarbetet mellan Svensk Betong, träindustrin och stålproduktionen. Det interindustriella utbytet leder till optimala lösningar där betongens termiska egenskaper kompletterar trä och ståls unika kvaliteter, vilket resulterar i innovativa hybridkonstruktioner.

Exempel på synergier mellan betong, trä och stål:

 • Hybridkonstruktioner: Kombinationer av material för förbättrad hållfasthet och miljöprestanda.
 • Innovation: Utveckling av nya byggsystem som integrerar olika material.

Tekniska innovationer och framsteg

Under Ludwig Zetterströms ordförandeskap har Svensk Betong betonat vikten av tekniska innovationer inom betongindustrin. Dessa förbättringar fokuserar på att producera mer miljövänlig betong och att utveckla nya tillämpningar av materialet.

Klimatförbättrad betong och dess framställning

Klimatförbättrad betong har som mål att minska koldioxidavtrycket från tillverkningsprocessen av cement, som är en central råvara i betong. Flera metoder har utforskats för att uppnå detta:

 • Substitution av material: Genom att ersätta en del av cementet med klimatvänliga alternativ kan koldioxidutsläppen reduceras väsentligt per kubikmeter betong.
 • Optimering av blandningsförhållandet: Att finjustera proportionerna av råvaror leder till en effektivare process och en starkare slutprodukt.
 • Uppdatering av fabriksteknik: Modernisering av fabriker där betong framställs bidrar också till en lägre miljöpåverkan.

Utveckling av nya betongprodukter

Utöver klimatförbättringar har branschen också fokuserat på utvecklingen av nya betongprodukter som är:

 • Långsiktigt hållbara: Dessa produkter tål tidens tand och miljöpåverkan bättre, vilket är avgörande för hållbart byggande.
 • Innovativa i användning: Nya användningsområden för betong upptäcks och utvecklas genom ständig forskning och utveckling.

Tekniska framsteg i betongpumpning och fabriksbetongproduktion har även förbättrat effektiviteten och kostnadseffektiviteten inom industriens olika sektorer.

Framtidsutsikter för Svensk Betong och betongbranschen

Svensk Betong, som en central aktör inom betongbranschen, står inför flera utmaningar och möjligheter när det gäller marknadsförutsättningar och konkurrenskraft. Med Ludwig Zetterström vid rodret som ordförande är fokus inriktat på att stärka branschens position och hantera de utmaningar som ligger framåt.

Marknadsförutsättningar: Betongbranschen är beroende av den ekonomiska utvecklingen, infrastukturprojekt och byggnadsnormer. Svensk Betong fokuserar på att bevaka dessa förhållanden för att säkerställa att medlemsföretagen har de rätta verktygen för att navigera i en föränderlig marknad.

 • Konkurrenskraft:
  • Användning av innovativa metoder och material.
  • Optimering av produktion för hållbarhet och effektivitet.
  • Samarbete med politiska organ för att säkra långsiktiga försörjningskedjor.

Med dessa åtgärder strävar Svensk Betong efter att inte bara bibehålla utan också förbättra konkurrenskraften i betongbranschen på både kort och lång sikt.

Betongbranschens framtid: Framtiden för betongbranschen är tätt sammanlänkad med Sveriges infrastrukturplaner och klimatmål. Svensk Betong engagerar sig i frågor om hållbarhet och innovationsutveckling för att betongen ska fortsätta vara ett relevant och hållbart byggmaterial.

Förväntningarna är att under Zetterströms ledarskap kommer Svensk Betong att fortsätta verka för branschens utveckling och hantera eventuella hinder som kommer med nya regleringar och en värld som ställer högre krav på miljömässiga och sociala ansvarsaspekter.