Bygg

Nu lanseras Svensk Byggkontroll

Nu lanseras Svensk Byggkontroll – Din Partner i Byggbranschen

Svensk Byggkontroll är en nyckelkomponent i strävan mot en mer ansvarsfull och laglydig byggbransch i Sverige. Detta kollektivavtalsreglerade granskningsfunktionen har introducerats för att ge branschen verktyg för att effektivt bekämpa fusk och arbetslivskriminalitet. Med en stark grund i avtalsrörelser från det föregående året, markerar detta system ett betydande steg framåt i att upprätthålla rättvisa arbetsförhållanden och säkerställa att företagen följer de lagar och regler som gäller inom byggsektorn.

Genom att införa Svensk Byggkontroll tas en omfattande strategi i bruk för att inte bara identifiera och stävja oegentligheter, utan också för att stödja företag som aktivt väljer att följa bestämmelser. Systemet tillhandahåller en struktur för regelbunden och noggrann översikt av verksamheter, vilket säkerställer att regelverket följs och att ingen part missgynnas av olaglig konkurrens.

Målet med Svensk Byggkontroll är att skapa ett transparent och rättvist arbetsklimat där alla aktörer i branschen kan verka under likvärdiga förutsättningar. Detta är inte bara en fördel för de enskilda arbetstagarna och företagen utan tjänar även som en metod för att upprätthålla branschens övergripande integritet och trovärdighet. Med lanseringen av denna kontrollfunktion etableras en ny standard för kvalitet och ansvarsfullhet inom svensk byggindustri.

Om Svensk Byggkontroll

Svensk Byggkontroll representerar en nyskapande lösning för att stärka rättvisan och hållbarheten inom bygg- och installationsbranschen, skyddad genom kollektivavtal. Ett genomgående branschtäckande kontrollsystem har införts för att motverka oegentligheter samt för att stödja företag som strävar efter att följa gällande regler.

Historik och Bakgrund

Svensk Byggkontroll lanserades som ett svar på det växande behovet av skärpt övervakning inom byggsektorn, med syfte att bekämpa arbetslivskriminalitet och fusk. Initiativet är ett resultat av avtalsrörelsen från föregående år, exemplifierande den samlade ansträngningen mellan arbetsgivare och fackförbund i att förbättra branschens integritet.

Vision och Målsättning

Visionen för Svensk Byggkontroll är att verka för en mer rättvis och laglydig byggbransch, där företag som följer regler stöds. Målsättningen inkluderar konkreta mål som att sätta en standard för korrekt verksamhet genom:

 • Branschtäckande kontrollsystem: Genomförande av granskningar inom hela byggsektorn.
 • Tillsynsavgift: En avgift som företag betalar för att finansiera kontrollerna.
 • Peter Sjöstrand: Väsentlig i lanseringen och genomförandet som företrädare för Byggnads.

Detta nyskapande system ses som en ”game changer” i branschen och är förankrat i kollektivavtal för att formalisera dess inflytande och räckvidd.

Verksamheten och Dess Roller

Svensk Byggkontroll är en granskningsförfarande som syftar till att effektivt bekämpa arbetslivskriminalitet och främja rättvisa arbetsförhållanden i bygg- och installationsbranschen. Initiativet stöder hängavtalsbundna företag och förtroendevalda i deras arbete mot oegentligheter.

Kontrollförfaranden

Svensk Byggkontroll genomför kontroller för att identifiera och motverka olagligheter, såsom fusk inom byggbranschen. Dessa kontroller utformas för att säkerställa att företag håller sig till kollektivavtal och rättsliga riktlinjer. Johan Lindholm, företrädare för organisationen, betonar vikten av dessa insatser för att skapa en trygg och rättvis arbetsmiljö.

Förtroendevalda och Deras Funktion

Fackligt förtroendevalda spelar en kritisk roll i Svensk Byggkontroll. De övervakar genomförandet av kontrollerna och fungerar som länken mellan arbetsgivare, anställda och fackförbund. Genom att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet bidrar de till att bekämpa arbetslivskriminalitet och uppmuntrar till schyssta villkor i branschen.

Branschens Utmaningar

Bygg- och installationsbranschen har länge kämpat med att upprätthålla integriteten genom att bekämpa fusk och säkerställa rättvisa villkor. Med lanseringen av Svensk Byggkontroll görs nu ett stärkt försök att eliminera oegentligheter och främja en sund konkurrens.

Fusk och Oegentligheter

I byggbranschen har fusk varit ett utbrett problem, där skrupelfria aktörer ignorerar regler för egen vinning. Denna praxis inte bara underminerar seriösa bolag utan också skadar sektorns övergripande trovärdighet. Svensk Byggkontroll har som mission att genom systematiska kontroller avslöja och motverka de kriminella företag som deltar i dessa oegentligheter. Det spelar en central roll för att skapa lika villkor för alla aktörer inom branschen.

Lönebedrägeri

Lönebedrägeri är en annan kritisk utmaning som omfattar allt från icke utbetalade löner till undanhållande av rättvisa arbetsvillkor. Detta direkt påverkar arbetstagarna, särskilt underentreprenörer som ofta befinner sig i en sårbar position. Genom fördjupade kontroller kan Svensk Byggkontroll avslöja de aktörer som utför lönebedrägeri, säkerställa att de anställda får korrekt ersättning, och upprätthålla en standard av rättvisa och transparens i branschen.

Regelverk och Avtal

Svensk Byggkontroll är en nyckelkomponent i tillämpningen av strikta regelverk och avtal inom bygg- och installationsbranschen. Initiativet syftar till att upprätthålla rättvisa arbetsvillkor och en sund arbetsmiljö genom nitisk tillämpning av kollektivavtalen.

Kollektivavtal och dess Påverkan

Kollektivavtalet bildar grunden för arbetsvillkor mellan arbetsgivare och anställda inom byggsektorn. Det säkerställer att medlemmar får korrekta löner och ersättningar. Med Svensk Byggkontroll, administreras kollektivavtalen noggrant för att förhindra fusk och oegentligheter. Förtroendevalda spelar en viktig roll för att övervaka efterlevnaden och därigenom stärka arbetstagarnas rättigheter.

Tillämpning av Hängavtal

Hängavtal är tillämpningar av kollektivavtal som icke-medlemmar i den aktuella arbetsgivarorganisationen kan ansluta sig till. Detta system erbjuder stöd för företag som inte automatiskt omfattas av ett kollektivavtal men väljer att följa dess riktlinjer. Genom Svensk Byggkontroll tillhandahålls det en mekanism för att även dessa företag kan garantera sina anställda samma villkor som de i kollektivavtalsbundna företag.

Strategier för Kontroll och Granskning

Svensk Byggkontroll utgör en innovativ metod för att hantera fusket och arbetlivskriminaliteten inom bygg- och installationsbranschen. Denna sektion belyser två centrala komponenter: utbildning och certifiering samt fördjupade kontrollmetoder.

Utbildning och Certifiering

För att effektivisera kontrollarbetet och höja kvaliteten inom branschen, har Svensk Byggkontroll infört specialutbildning och certifieringsprocesser. Denna åtgärd säkerställer att de som utför granskningen har rätt kompetens och att kontrollerna uppfyller standardiserade krav. Specialutbildningen följs av certifiering av granskare, vilket bidrar till en enhetlig granskningsstandard på nationell nivå.

Fördjupade Kontrollmetoder

Fördjupad kontroll är en hörnsten inom Svensk Byggkontrolls granskningssystem. Dessa kontroller inkluderar en omfattande utvärdering av företagens arbetsprocesser och dokumentation. Målarnas avtalssekreterare spelar en viktig roll i att implementera dessa metoder, som bidrar till att korrekt identificera och eliminera oegentligheter. De fördjupade kontrollmetoderna är strikt reglerade och kontinuerligt uppdaterade för att motverka den ständigt föränderliga karaktären av arbetslivskriminalitet.

Teknologins Roll

Inom byggsektorn spelar teknologi en avgörande roll för att effektivisera och säkerställa hög standard i arbetsprocesser. Nyligen introducerade Svensk Byggkontroll använder avancerad teknologi för att strama åt rutiner och förhindra oegentligheter.

Digitala Kontrollsystem

De digitala kontrollsystemen är ryggraden i Svensk Byggkontrolls arbete. Systemen möjliggör snabb och precis granskning av verksamheter inom bygg- och installationsbranschen för att upptäcka och avvisa fusk samt arbetslivskriminalitet. Genom att använda digital teknik kan man säkerställa att insamlingen av data är både konsekvent och tillförlitlig. Detta inkluderar:

 • Automatiserade rapporter: Generering av detaljerade rapporter om potentiella oegentligheter.
 • Realtidsspårning: Förmågan att i realtid följa hur föreskrifter efterlevs på arbetsplatser.

Svenskbyggkontroll.se Plattformen

Hemsidan svenskbyggkontroll.se fungerar som plattformen där de digitala tjänsterna samlas. Plattformen erbjuder en transparent översikt av kontrollfunktioner och stödjer företag i deras strävan att följa lagar och regler. Viktiga funktioner på plattformen innehåller:

 • Användarvänligt gränssnitt: För att förenkla interaktionen med kontrollsystemet.
 • Utbildningsresurser: Erbjuder information och vägledning för att främja korrekta arbetsmetoder.

Denna plattform är central för att det ska uppnås en hög nivå av integritet inom byggbranschen, samt för att ge stöd åt de företag som är engagerade i att upprätthålla rättvisa arbetsförhållanden.

Industrisamarbete och Partnerskap

Nylanseringen av Svensk Byggkontroll markerar ett viktigt steg framåt i samverkan mellan byggbranschens aktörer och olika myndigheter och fackförbund. Denna sektion ger en inblick i de kollektiva ansträngningarna.

Byggbranschens Aktörer

Inom ramen för Svensk Byggkontroll är samarbetet mellan byggföretag som SH-Bygg, Skanska, Veidekke, Peab, Bravida, Svevia, Assemblin, och Caverion avgörande. Dessa företag utgör ryggraden i bygg och anläggning-sektorns engagemang i att upprätthålla regelverk och standarder. Gemensamt arbete i ’Construction Summit’, där dessa aktörer möts, bidrar till att etablera uniforma metoder och förfaranden för att kontrollera att industrins krav och lagar efterlevs.

Myndigheters och Fackförbundens Engagemang

Engagemanget från myndigheter och fackförbund i Svensk Byggkontroll lyfter fram vikten av en partsgemensam beslutsgrupp där arbetstagare involveras och får en röst. Detta samarbete är essentiellt för att stärka tilliten till systemet och säkerställa att det finns en bred förankring bland de som berörs. Detta partnerskap lägger grunden för en transparent och konsekvent tillämpning av Svensk Byggkontroll i hela branschen.

Framtidsperspektiv och Förändring

Svensk Byggkontroll är ett system med fokus på att stärka regelverken inom bygg- och installationsbranschen. Systemet är framtidsinriktat och strävar efter att tillföra långsiktig förändring genom att bekämpa oegentligheter och stärka förtroendet för branschen.

Effekter av Regeländringar

Regeländringarna inom Svensk Byggkontroll spås ha betydande effekter på arbetsförhållanden och lönestrukturer inom branschen. Genom noggranna utredningar av misstänkt kriminalitet och förbättrad kontroll över ersättningar och löner, siktar systemet på att skapa mer rättvisa villkor för arbetstagare. Beslutsgruppen – bestående av förtroendevalda från relevanta parter inom byggsektorn – spelar en nyckelroll i att implementera dessa förändringar.

 • Villkor: Strängare krav och ökad transparens.
 • Ersättningar: Rättvisa ersättningsnivåer säkerställs.
 • Löner: Rekordhöga löneökningar enligt det nya kollektivavtalet.

Uteslutning av Oseriösa Aktörer

För att kunna skapa en hälsosam konkurrensmiljö i byggbranschen, lägger Svensk Byggkontroll stor vikt vid att stänga ute företag som är involverade i arbetslivskriminalitet. Genom tydliga riktlinjer och kraftfulla åtgärder för utsortering av oseriösa aktörer skapas det utrymme för legitima företag att blomstra. Kriterierna för uteslutning baseras på solida bevis och genomgångna utredningar vilket säkerställer att rättvisa och korrekta metoder används för att bibehålla branschens integritet.

 • Misstänkt Kriminalitet: Omedelbara åtgärder vid bekräftade misstankar.
 • Beslutsgrupp: En samling av branschrepresentanter tar kvalificerade beslut om uteslutning.

Sammanfattning och Avslutande Reflektioner

Svensk Byggkontroll representerar ett betydande framsteg för att upprätthålla rättvisa villkor i byggbranschen. Med dess lansering har arbetsgivarorganisationer och fackförbund visat ett starkt engagemang i att skydda seriösa bolag och främja rätt lön och villkor. Denna kollektivavtalsreglerade granskningsfunktion är resultatet av intensiva förhandlingar med syftet att ge verktyg för att bekämpa de brister som uppstår genom fusk och arbetslivskriminalitet.

De primära målen med Svensk Byggkontroll är att:

 • Skydda seriösa bolag genom att skapa en rättvis konkurrens.
 • Stärka villkor för arbetstagare genom noggrann övervakning av löner och arbetsvillkor.
 • Erbjuda stöd för företag som strävar efter att följa regler och lagstiftning.
 • Effektivisera identifiering och åtgärder mot arbetsgivare som försöker fuska.

Den samlade effekten av Svensk Byggkontroll är ämnad att förbättra hela byggsektorn, genom att fuskare och de som bedriver arbetslivskriminalitet identifieras och åtgärdas. Genom att implementera strängare kontroller är förhoppningen att arbetsmarknaden inom bygg och installation ska gynnas både kortsiktigt och långsiktigt.

Svensk Byggkontroll kan ses som ett avgörande verktyg för att stärka byggbranschens integritet och säkerställa att arbetsförhållanden upprätthålls på en rättvis nivå. Med tiden är ambitionen att denna nya funktion blir en standard som kontinuerligt bidrar till en sundare byggmarknad.