Okategoriserade

NCC AB

Historisk Bakgrund och Grundande av NCC AB

NCC AB är ett av Sveriges mest framträdande bygg- och fastighetsföretag. Företaget skapades 1988 genom en fusion mellan JCC och ABV.

Som ett resultat av fusionen blev NCC ett helägt dotterbolag till Nordstjernan AB.NCC har sedan dess utvecklats till en ledande aktör inom byggbranschen och har en stark närvaro i hela Norden.Företagets koncernkontor är beläget i Solna, och Alf Göransson innehar rollen som styrelseordförande.

 • Huvudpunkter i NCC:s historia:
  • 1988: NCC bildas genom en fusion mellan JCC och ABV.
  • Nordstjernan AB: Efter fusionen blir NCC ett helägt dotterbolag.
  • Expansion: NCC växer och blir en ledande aktör i Norden.
  • Koncernkontor: Beläget i Solna, Sverige.
  • Styrelseordförande: Alf Göransson leder styrelsen.
Företag Grundat Dotterbolag till Huvudkontor Styrelseordförande
NCC AB 1988 Nordstjernan AB Solna, Sverige Alf Göransson

Notering på Stockholms Fondbörs

År 1991 inträffade en viktig händelse i NCC:s historia när Nordstjernan AB och NCC gick samman. Detta ledde till att NCC-aktien började handlas på Stockholms fondbörs, vilket öppnade upp för en bredare ägarkrets och större tillväxtmöjligheter för företaget. NCC:s börsnotering har varit en viktig komponent i dess finansiella strategi och har bidragit till företagets expansion.

Expansion genom Förvärv

NCC:s tillväxt har delvis drivits av strategiska förvärv. Ett betydande förvärv skedde 1999 när företaget köpte upp Superfos Construction, vilket tidigare var en del av den danska koncernen Superfos. Genom sammanslagningen av Superfos Construction och NCC:s helägda danska dotterbolag, NCC Rasmussen & Schiøtz, blev NCC det största byggföretaget i Danmark. Denna expansion har varit en del av NCC:s ambition att stärka sin närvaro i Norden.

Verksamhetsområden

NCC har organiserat sin verksamhet i flera affärsområden för att effektivt hantera olika marknadssegment och kundbehov. Dessa affärsområden speglar NCC:s mångsidighet och förmåga att erbjuda helhetslösningar inom bygg- och fastighetssektorn. Varje affärsområde är specialiserat på olika aspekter av byggprocessen, från initial planering till färdigställande av projekt.

Geografisk Närvaro

Med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland, har NCC en stark närvaro i Norden. Företagets nordiska fokus innebär att det har en djup förståelse för lokala marknadsförhållanden och kan anpassa sina tjänster efter de specifika behoven i varje land. Denna närvaro är central för NCC:s affärsstrategi och möjliggör en bred geografisk täckning av bygg- och anläggningsprojekt.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Infranord AB.

Stora Infrastrukturprojekt

NCC har varit inblandat i flera stora infrastrukturprojekt, inklusive Västlänken i Göteborg och Citybanan i Stockholm. Dessa projekt illustrerar NCC:s tekniska expertis och förmåga att hantera komplexa byggprojekt. Företaget har även byggt viktiga samhällsfastigheter som den nya tingsrätten i Lund och Polishuset i Rinkeby, vilket visar på NCC:s engagemang i att bygga funktionella och hållbara offentliga byggnader.
NCC AB är en ledande nordisk bygg- och fastighetsutvecklare, känd för att skapa hållbara och innovativa lösningar.

Arkitektoniska Landmärken

Turning Torso i Malmö är ett av NCC:s mest kända byggen och ett exempel på företagets bidrag till ikonisk arkitektur. NCC har även deltagit i uppförandet av Citytunneln i Malmö, Vasamuseet, Skyview på Globen i Stockholm och Kista Science Tower. Dessa projekt visar på NCC:s kapacitet att skapa strukturer som inte bara tjänar praktiska syften utan även bidrar till stadsbilden och kulturen.
Läs mer om Skanska AB här.

Dotterbolag och Diversifiering

NCC-koncernen innefattar ett flertal dotterbolag som var och en specialiserar sig på olika områden inom bygg- och fastighetsutveckling. Dessa dotterbolag är en viktig del av NCC:s affärsmodell och möjliggör en diversifierad verksamhet som kan anpassa sig efter skiftande marknadsförhållanden och kundbehov.

Slutsats och Framtidsutsikter

NCC står idag som en stark aktör inom bygg- och fastighetsbranschen i Norden. Med en historia av tillväxt genom förvärv och börsnotering, en omfattande portfölj av framstående projekt, och en diversifierad verksamhet genom sina dotterbolag, är NCC väl positionerat för framtiden. Företagets engagemang i hållbar utveckling och innovation kommer att fortsätta att vara en drivkraft i dess strävan att skapa värde för kunder, aktieägare och samhället i stort.

Teodor Axelsson
Senaste inläggen av Teodor Axelsson (se alla)